Pakalpojumi

Ikmēneša veicamie darbi
(noslēgts līgums)

 • • Pirmdokumetu pārbaude, sakārtošana un iegrāmatošana.
 • • Darba algas aprēķini, darba līgumu sagatavošana.
 • • Pamatlīdzekļu uzskaite.
 • • Debitoru, kreditoru uzskaite.
 • • Nodokļu atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu VID.
 • • Gada pārskata un gada deklarāciju sagatavošana.
 • • Uzņēmuma grāmatvedības politikas izstrādi.
 • • Operatīvo finanšu pārskatu sagatavošanu līzingiem, bankām u.c.
 • • Statistikas atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu pēc vajadzības.
 • • Konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos.
 • • Uzņēmuma pārstāvēšana VID iestādēs.
Papildus pakalpojumi

 • • Iepriekšējo periodu grāmatvedības uzskaites sakārtošana.
 • • Lietvedība, personāldaļas uzskaite.
 • • Atskaites par degvielas izlietojumu.
 • • Dokumentu sagatavošana uzņēmuma reģistrācijai UR.
 • • Līgumu sagatavošana.
 • • Zvērināta revidenta pieaicināšana gada pārskata revīzijai (ja nepieciešams).
Citi

 • • Gada pārskata un gada deklarāciju sagatavošana pēc klienta datiem.
 • • Nodokļu atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu VID.
 • • Debitoru, kreditoru uzskaite.
 • • Iepriekšējo periodu grāmatvedības uzskaites sakārtošana un atskaišu iesniegšana VID
 • • Citi pakalpojumi saskaņā ar noslēgto vienošanos.